СОФТУЕРПРОГРАМИРАНЕ

Разработка на приложен и индустриален софтуер, програми за управление на фирмените процеси във всички области на бизнеса, счетоводни програми, интеграция с авторски CRM и ERP системи, управление на големи масиви бази данни, къстъм приложения - това са част от нашите софтуерни решения, които автоматизират бизнеса на клиентите ни и го защитават с максимално високо ниво на сигурност и надеждност.

1 0

Приложен софтуер

Системният софтуер е в основата на всяка компютърна система. Той осигурява връзката между хардуерната конфигурация и приложния софтуер и обикновено се асоциира с понятието операционна система. Най-известните операционни системи са Windows, MacOs, Linux (UNIX).

Приложният софтуер обединява в себе си всички компютърни приложения, които изпълняват конкретни задачи. И за трите операционни системи съществуват множество приложения, които осигуряват функционалността, от която крайният потребител има нужда. Пред бизнеса обаче стоят специфични задачи, свързани с конкретни фирмени процеси и дейности. Motion Agency предлага на своите клиенти софтуерно програмиране, което решава тези проблеми. В зависимост от спецификацията на заданието използваме различни програмни езици:

 • C++ / C#
 • Java
 • Objecive - C
 • Python
 • Go

По желание на клиента осигуряваме междуплатформена поддръжка, а също така CLI (Command Line Interface) и GUI (Graphical User Interface).

2 0

Индустриален софтуер

Разработката на индустриален софтуер е сложен процес, който протича в няколко етапа: анализ и спецификация на заданието, архитектурно проектиране и софтуерна реализация, тестови изпитания, внедряване на системата, мониторинг и поддръжка.

Намира приложение в различни отрасли на индустрията - от автомобилостроене и производство на електроуреди за бита до специфични машинни компоненти, уреди и системи. Изборът на софтуерна архитектура и подход за реализация се определя от множество фактори, но те са от изключително важно значение за производителността и оптималната функционалност.

3 0

Хардуерна инфраструктура

Облачните решения в последните години се превръщат в един от най-бързо развиващите се отрасли на IT сектора. За повечето компании преместването на данните в облака е подходящо решение, защото ги освобождава от разходи за сървърна поддръжка. Освен това им дава пълен контрол върху използването на хардуерния капацитет, който във всеки един момент може да бъде променен в зависимост от нуждите на компанията.

Изграждането на собствена мрежова инфраструктура има някои съществени недостатъци:

 • висока себестойност на първоначалните капиталовложения
 • допълнителни разходи за хардуерна поддръжка
 • необходимост от екип за постоянен сървърен мониторинг

Предимствата обаче са определящи за избора на корпоративния бизнес:

 • максимално високо ниво на надеждност и сигурност
 • физически контрол върху информацията
 • детайлни настройки на достъпа и администраторските права на потребителските групи
 • възможност за интеграция на различни софтуерни продукти

Ние ще Ви предложим оптимално решение, което включва както хардуерната осигуреност, така и сървърното и софтуерно обезпечаване, за да бъде Вашият бизнес спокоен за своето развитие.

4 0

Управление на фирмени процеси

Всеки бизнес сектор се характеризира със свои отличителни особености, затова и фирмените процеси имат различни изисквания по отношение на тяхното управление. Освен това всяка компания въвежда специфични модели на управление, обосновани от опита и трудностите, с които нейните служители са се сблъсквали през годините.

В Motion Agency подхождаме индивидуално към всеки наш клиент, за да му предложим софтуерен продукт, съобразен с неговите бизнес характеристики и изисквания, който да автоматизира производствените, търговските и маркетинговите дейности с максимално високо ниво на надеждност.

Ние предлагаме решения в следните бизнес области:

 • Производство
  • Производственият процес е сложен механизъм от множество дейности, които са свързани и взаимозависими. Тяхната координация е сложна и често човешкият фактор води до проблеми. Нашите софтуерни продукти оптимизират цикъла на производство, следят и контролират отделните му елементи, предвиждат евентуални бъдещи проблеми и известяват за тях, предлагат оторизиран достъп до системата с различни нива на администриране. При необходимост можем да разширим тяхната функционалност с поддръжка на специфични хардуерни и машинни компоненти - датчици, контролери, сензори и други.

 • Търговия
  • Основният проблем пред големите търговски вериги е контрола на наличностите и координацията на доставките. В определени случаи използването на уеб базирани ERP и CRM системи не покрива всички изисквания за оптимизация на търговския процес. Ние предлагаме софтуерно решение, което надгражда тяхната функционалност при гарантиране на пълна съвместимост. GPRS проследяване на доставките, контрол на съхранението на продуктите посредством датчици за отчитане на температура, влажност, налягане и други фактори на влияние, видеонаблюдение, автоматизирани решения при възникване на рискови ситуации - ето малка част от тези допълнителни функции, които предлагаме за Вашия бизнес.

 • Недвижими имоти
  • Търговията с недвижимо имущество е специфичен бизнес сектор, чието управление може да бъде максимално улеснено от софтуерния продукт на Motion Agency. Той предлага пълна интеграция с онлайн базиран уеб каталог, насочен към крайните клиенти, като моментално отразява сключена продажба или сделка по отдаване на обект под наем. Осигурява координация между брокери, посредници и инвеститори, възможност за автоматично ценообразуване по съответни критерии, генериране, съхраняване и издаване на документи. С оглед на спецификата на този бизнес достъпът до софтуера е възможен и през мобилно приложение.

 • Туризъм и хотелиерство
  • За туроператорските агенции и хотелиерския бизнес предлагаме софтуерна система, която се отличава със своята надеждност и осигурява контрол върху всички бизнес процеси - поддръжка на база данни с клиенти, резервации в реално време, мониторинг на резервационния процес (запитване, резервация, плащане), ваучер система, статистика за свободни и наети стаи, систематизирани отчети по различни критерии, генериране на документи, връзка с фискални апарати. Системата предлага оторизиран достъп с йерархични администраторски права и интеграция с уеб сайтовете за отразяване на текущото състояние на хотелската база.

 • Болнични заведения и медицински центрове
  • В областта на здравните услуги се изискват специфични методи за управление и мениджмънт. Предлагаме мощен софтуерен продукт, който улеснява в голяма степен управлението на болнични заведения и медицински центрове, независимо от техния профил. Контрол върху заетостта на персонала, кабинетите и отделенията, здравно досие на всеки пациент, система за плануване на дейности, генериране на множество отчети и статистики, интеграция с външни бази данни и системи - тези и още много други функции оптимизират управленския процес, без да минимизират значение на човешкия фактор. Поставяме сериозен акцент върху сигурността, отчитайки спецификата на информацията и изискването за конфиденциалност.

 • Куриерски услуги
  • Всяка компания, занимаваща се с този вид дейност, осъзнава необходимостта от система, която да бъде мощно и в същото време надеждно средство за управление на дейностите. Ние можем да Ви предложим решение, което осигурява мониторинг на всички процеси, координация между служителите, мобилен достъп, поддръжка на различни хардуерни устройства - принтери, скенери, баркод четци и други, автоматично генериране на документи. За крайния клиент е осигурена възможност за контрол в реално време на дейностите по изпълнението на неговата заявка.

 • Спедиция и логистика
  • Компаниите, предлагащи спедиторски и логистични услуги, са изправени пред множество проблеми, обусловени от спецификата на бизнеса. Нашият софтуерен продукт решава голяма част от тях. Той предлага съхранение на информацията за всички клиенти и поръчки в база данни, отчет за тяхното изпълнение, мониторинг на самия процес на изпълнение, GPRS интеграция, координация между всички служители, ангажирани с дадена поръчка, издаване на счетоводни документи. При специфични товари, изискващи специален режим на съхранение и превоз, подсигуряваме интеграция с хардуерни елементи за отчитане на съответните показатели.

5 0

Бази данни

Информацията е един от най-важните ресурси в съвременния свят. Този, който притежава правилната информация и необходиматахардуерна и софтуерна обезпеченост за нейния анализ, може да вземе и най-правилното решение в дадена ситуация. Неслучайно в последните години корпоративният бизнес обръща все по-сериозно внимание на големите масиви данни (Big Data) - съвкупност от структурирани и неструктурирани данни с големи обеми, които се появяват с голяма скорост от различни и многочислени източници, имащи различни форми и нуждаещи се от анализ "в движение".

За своите корпоративни клиенти предлагаме изграждането на хардуерна и софтуерна инфраструктура, която осигурява поддръжката на големи по обем и сложни по своята структура бази данни. След задълбочен анализ на Вашите конкретни цели и изисквания, ще вземем най-правилното решение относно технологиите, с който проектът да бъде реализиран, ще съгласуваме всички етапи от неговото осъществяване, а в последствие ще подсигурим надеждна техническа поддръжка и експертна консултация.

6 0

Уеб базиран софтуер

Голяма част от нашите услуги са свързани с обработката и съхранението на различни по своята същност информационни потоци. Достъпът до тази информация е възможен от различни точки, благодарение на интернет свързаността на сървърите, на които тя е записана. В зависимост от спецификата на проекта, могат да бъдат използвани различни технологични средства - от локална мрежа до съвременна облачна инфраструктура.

Уеб базираният софтуер се различава от уеб сайта преди всичко по своята сложност и функционално многообразие. Той намира приложение в почти всички области на човешката дейност. Може да представлява сравнително лесна за изпълнение платформа за редакция и класификация на данни, но може и да бъде сложен софтуерен продукт за анализ с помощта на изкуствен интелект.

Ние се ангажираме не само с програмирането на самия софтуер, но и с неговото внедряване, което включва изграждане на хардуерна инфраструктура, сървърна инсталация, мрежова осигуреност.

7 0

Къстъм програмиране

Специфичните проблеми изискват специфични решения. Ето защо Motion Agency предлага на своите клиенти програмиране на софтуерни продукти по клиентско задание. Ние ще се запознаем с Вашите изисквания и ще Ви предложим различни варианти за тяхното изпълнение. Гарантираме стриктно придържане към договорените спецификации, спазване на сроковете за изпълнение, дългосрочна поддръжка и развитие на продукта в бъдеще.

Motion Agency
Make It In Motion

СОФТУЕР

свържете се
ОБАДЕТЕ СЕ или НИ ПИШЕТЕ
MAKE IT IN MOTION